Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Iamzzu escriba una noticia?

5 nguyen tac cua nhan vien bao ve chuyen nghiep

31/01/2023 03:36 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Nhieu nguoi cu nghi bao ve la mot cong viec don gian nhung ho khong biet rang co rat nhieu nguyen tac ma nhan vien bao ve can tuan thu

Nhieu nguoi cu nghi bao ve la mot cong viec don gian nhung ho khong biet rang co rat nhieu nguyen tac ma nhan vien bao ve can tuan thu. Day la nganh doi hoi tinh ki luat cao de nhan vien co the hoan thanh tot nhat nhiem vu duoc giao va dam bao an ninh an toan cho muc tieu can bao ve. De nguoi doc hieu ro hon ve nganh nghe nay, Thang Loi Da Nang- cong ty bao ve uy tin o Quang Ngai va Da Nang xin gioi thieu den ban 5 nguyen tac chung ma nhan vien bao ve chuyen nghiep can nam khi lam viec.

NGUYEN TAC CO BAN CUA NHAN VIEN BAO VE

Doi voi cap nhan vien

- Dam bao tu the tac phong va dong phuc theo dung quy dinh cua don vi.

- Thuc hanh cong tac giao nhan ca theo dung thu tu.

- Thuc thi nhiem vu theo dung phuong an kiem soat an ninh cua tieu chi.

- Tuan thu dung noi quy quy dinh cua cong ty va chu quan.

- Tieu dung va bao quan phai chang tai san, CCHT cua don vi va tai san chu quan uy quyen doi kiem soat an ninh dung.

- Ghi chep vao so sach hoac Con so rat nhieu cac thong tin ve tinh hinh thuc hien nhiem vu cua ban than tai vi tri kiem soat an ninh duoc giao theo dung bieu loai do don vi ban hanh.

- Tham du so dong cac hoat dong va sinh hoat tap the cua to chuc cung nhu cua muc tieu.

- Phoi hop ho tro so huu dong nghiep trong cong viec va trong cuoc song.

- Giu gin bi mat nghe nghiep cua doanh nghiep va chu quan.

Xem chi tiet hon tai day: https://thangloidanang.com.vn/tin-tuc/cam-nang-bao-ve-an-ninh/-5-nguyen-tac-co-ban-cua-nhan-vien-bao-ve-1199.html

Doi voi cap chi huy

- Doanh nghiep thuc hanh hoat dong bao ve dam bao an ninh quy trinh cua tieu chi theo y thuc hop dong da ky ket voi co quan chu quan.

- Cat lich truc cho vien chuc bao ve thuoc muc tieu minh quan ly.

- Ra soat, chi dan nghiep vu va cham cong cho nhan vien thuoc quyen.

- Truc tiep tap huan cho cac vien chuc tai chi tieu (ke ca vien chuc duoc cu den thuc tap).

- Quan ly nhung cong cu ho tro va dung cu duoc trang bi tai muc tieu.

- Giam sat viec giao nhan giua cac ca va xac nhan vao so giao ca.

- De y ve moi mat doi co vien chuc lam cho viec tai chi tieu.

- Giu quan he thap doi voi nhan vien lam viec tai tieu chi.

- Kien nghi, de nghi nhung bien phap va giai phap phu hop mang thuc tai ve cong viec PCCC, ve canh gac, tuan tra kiem soat de hoan thanh re nhiem vu kiem soat an ninh vi nhu thay chung khong lien quan.

- Don vi nhung cuoc hop dinh ky hoac dot xuat tai tieu chi de khai trien cac chi thi, menh lenh cua cac cap tren va vun dap ket doan noi bo.

Nhan vien doi voi chi huy

- Thai do ton trong va le phep.

- Ko phe binh hay ke xau nguoi khac truoc mat chi huy.

Más sobre

- Khong hoi lo chi huy mang bat cu hinh thuc nao.

- Lam cho tot nhiem vu duoc giao.

Chi huy doi voi nhan vien

- Kieu mau trong cong tac.

- Chap hanh tot noi quy cua to chuc.

- Khong bao che viec lam cho sai trai cua vien chuc.

- An can tro giup va ho tro nhan vien trong cong viec.

- Chi thi ro rang de nhan vien kiem soat an ninh nam duoc noi dung cong viec.

- Ko duoc thien vi giua cac nhan vien.

- Ko duoc nho nhan vien khien cho viec rieng.

- Ko duoc lam dung quyen han qua muc.

- Thuong, phat, gop y, to giac theo dung co noi quy doanh nghiep de ra.

- Ko duoc phu nhan hoac lam dung suc lao dong va thanh qua cua vien chuc duoi quyen.

- Dong vien vien chuc dong gop quan niem.

- Lang nghe quan diem cua vien chuc. Gia du vien chuc gop y dung, thi chi huy can phai hap thu tren y thuc cau tien.

- Doi so huu cac vien chuc cau tien va hoan thanh thap cong viec thi chi huy can cat nhac voi cap tren de thang cap cho vien chuc do.

Bai viet hay: 7 rui ro tiem an khi su dung dich vu bao ve gia re

Giua dong nghiep voi nhau

- Vien tro dong nghiep luc voi canh tranh trong cong tac.

- Khong dung vao do ca nhan cua dong nghiep khi chua xin phep.

- Ko be phai mat doan ket trong moi truong lam viec.

- Khong phe binh dong nghiep luc ho dang vang mat.

- Khuyen can dong nghiep luc ban nhan thay dong nghiep day dang voi tin hieu cua vi pham noi quy cua doanh nghiep hoac voi dau hieu tay. Neu khong can ngan duoc thi bao len cap lanh dao de xu ly.

GIOI THIEU VE DICH VU BAO VE CHUYEN NGHIEP CUA THANG LOI DA NANG

La cong ty bao ve o Quang Nam va Da Nang voi tham nien gan 20 nam, Thang Loi Da Nang da xay dung duoc mot quy trinh bao ve bai ban, noi ma tat ca thanh vien tu cap nhan vien cho den cap quan ly deu tuan thu theo quy tac de ra. Chinh dieu do da lam nen uy tin cua chung toi trong nganh bao ve chuyen nghiep, duoc dam bao boi cac khach hang den tu cac tap doan danh tieng nhu Heineken, Nike, Coca cola, Hyatt...

Voi da dang cac phuong an bao ve va ung dung cong nghe hien dai de nang cao hieu qua cong viec, chung toi tu tin co the dap ung duoc tat ca yeu cau bao ve cua cac doi tuong khach hang khac nhau. De tim hieu them ve cac dich vu bao ve cua Thang Loi Da Nang, ban doc co the tham khao tai day: https://iamngucuong.wixsite.com/website/post/5-nguyen-tac-cua-nhan-vien-bao-ve-chuyen-nghiep


Sobre esta noticia

Autor:
Iamzzu (77 noticias)
Visitas:
2936
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas
Empresas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.