Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Iamzzu escriba una noticia?

Cong tac dao tao, boi duong nghiep vu phong chay chua chay

13
- +
22/11/2022 00:07 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Cong ty kiem soat an ninh uy tin Da Nang la don vi thuc hanh re cong viec PCCC cho tieu chi

Cong ty kiem soat an ninh uy tin Da Nang la don vi thuc hanh re cong viec PCCC cho tieu chi. Vien chuc bao ve so huu tri thuc va thuc hanh re thu tu PCCC dam bao tai san va tinh mang cho con nguoi tai chi tieu bao ke.

Quy trinh PCCC cua nhom bao ve chuyen nghiep.

Theo Bao cao trong khoang co quan cong an, trong nam 2012 vua moi day ca nuoc da xay ra mot.377 vu chay tai co so cung ung, nha dan, lam cho 51 nguoi chet, 112 nguoi bi thuong. Cac vu chay nay da gay thiet hai rat lon ve nguoi va tai san co gia tri 844, 52 ty dong. Day la hoi chuong canh bao ve su sao lang, chu quan cua nhung co quan, don vi, nguoi dan trong cong tac phong chay chua chay.https://thangloidanang.com.vn/tin-tuc/cam-nang-bao-ve-an-ninh/cong-tac-dao-tao-va-boi-duong-nghiep-vu-phong-chay-chua-chay-um7fhihbvq-955.htmlTruoc tinh hinh chay no con dien bien phuc tap, nhat la mua hanh kho, nguy co xay ra chay cang cao. Co quan Canh sat phong chay chua chay (PCCC) va Cuu nan cuu ho (CNCH) khuyen cao: cac don vi quan ly, doanh nghiep, dia phuong nang cao cuong tuyen truyen, nhieu luat phap va kien thuc ve PCCC cho quan chung, nguoi lao dong; ra soat he thong chua chay va cac dung cu, phuong tien chua chay, cuu ho, cuu nan, neu nhu hu hong phai giai quyet va thay the ngay; cung co cac luoc do thoat nan, cuu nguoi, dam bao vi nhu so huu su co chay, no xay ra thi viec thoat nan, cuu nguoi duoc an toan, hoi tu chi dan hang ngu tai cho, lay luc luong nay lam cot can...

Bao ve la 1 linh vuc dung ban than, suc khoe, tri luc cua minh de mang the dam bao an toan ca ve con nguoi va tai san cua nguoi khac. Chinh boi vay, de hoan tat nhiem vu thi nhan vien cua doanh nghiep bao ke thang loi Da Nang phai duoc vat dung rong rai ky nang khac nhau. Trong ay, ky nang phong chay chua chay la mot nhan to quan trong. Trong bai viet nay, chung toi se giup ban Tim hieu ve cac nguyen tac phong chay chua chay cua nhan vien bao ve gioi.

Nguyen tac cua hoat dong phong chay chua chay phai dam bao nhung nguyen tac cung nhu cach su dung vat dung ho tro sao cho dat hieu qua phai chang nhat.

Xac dinh huong tang truong

Huong phat trien cua dam chay chinh la huong lua lan truyen. Huong tang truong nay phu thuoc pho bien vao huong gio, dam dao khong khi trong dam chay va cac xep dat nhung dong chat de gay chay no.

Huong quyet dinh trong cuu chua dam chay chinh la huong duoc tap hop rong rai luc luong, cong cu va chu y cua nguoi chi huy. 1 So can cu de xac dinh huong quyet dinh trong dam chay dua vao cac tinh huong sau:

- nhan vien cua to chuc bao ve tai thanh thi ho chi minh phai chan dung dam chay de chong vanh cuu nguoi bi nan.

- nhan vien phai chan dung khong cho dam chay lan nhanh toi cac khu vuc so huu chat de gay chay no de han che gay nguy lai to.

- Phai ngan chan nhanh chong khong cho lua lan den cac khu vuc mang nhieu tai lieu quan yeu va hang hoa gia tri cao.

- Ngan chan khong cho lua tiep dien chay lan sang cac phan nha ben canh co kha nang dan den chay to.

- nhanh chong chan dung huong phat trien cua dam chay.

Nguyen tac chan dung dam chay

- nhan vien cua doanh nghiep bao ke tai thanh thi ho chi minh phai mau chong trien khai phun nuoc vao goc lua va ngan chan cac huong lua vung manh.

- nhanh chong pha do cac phong ban nha cua nham ha re ngon lua, tranh chay lan hoac thao tao khoang phuong phap chan dung dam chay.

- vien chuc bao ke phai nhanh chong chuyen di nhung chat chay phia truoc ngon lua lan truyen de tao khoang cach ko con chat chay khong cho lua chay lan toi.

- Khong che lua lan tran bang cac lang phun nuoc

- luc chua chay, cac nhan vien bao ve tham du phai luon luon chu y bao ke tai san, vat lieu, dung cu, … khong de nuoc phun tran lan khien hu hong tai san.

- chong vanh cho mo loi thoat khoi, cua thong gio de lam cho giam nong do khoi tao dieu kien de dang cho viec cuu nguoi va chua chay.

Mot dieu quan yeu vien chuc kiem soat an ninh luon phai nho luc tham gia chua chay ay chinh la nhanh chong hoan thanh phai chang nhiem vu va xu ly nhanh chong cac tinh huong bat ngo de dam bao an toan cho quy khach.

Nhan vien nha cung cap kiem soat an ninh nhieu nam kinh nghiem, cac CON NGUOI truoc nhat thuc hanh PCCC

Theo Con so thoi diem thuong xay ra chay lon chu yeu vao ban dem la thoi khac ma cac co quan to chuc da gioi han hoat dong. Co dac biet la cong ty san xuat nha san xuat bao ve, vien chuc cua VSC Da Nang thuong xuyen truc bao ve 24h/24h tai cac co so vat chat cung cap buon ban cua khach hang. Thanh ra, nhan vien kiem soat an ninh thuong la nguoi truoc het phat hien dam chay. Nhan thuc duoc tam quan yeu do, don vi Co Phan dich vu bao ve chien thang Da Nang rat chu trong den cong viec huan luyen boi duong ve tri thuc va ky nang xu ly tinh huong khi so huu chay cho vien chuc bao ke tai da so nhung chi tieu. Ngoai ra, kiem soat an ninh tai quang nam chu dong bat buoc phoi hai hoa cong ty chu quan va cong an PCCC huan luyen dinh ky, dien tap chua chay, so tan cong nhan, xu ly canh huong nguy cap.

Tai cac cong ty nguoi mua, luc luong bao ve VSC Da Nang chinh la doi ngu nong cot cua doi PCCC co so vat chat. Nhung muc tieu cung ung duoc Tim hieu mang nguy co chay no cao nam tren dia ban cac khu cong nghiep nhu: to chuc VBL Da Nang, doanh nghiep HBI chi nhanh Hue, doanh nghiep go Hoso, to chuc bao bi giay Vinh nghiep, Nha may sua Vinamilk, to chuc dien tu Foster, don vi dien tu Viet Hoa, … ke ben viec cong ty huan luyen tam bo dinh ky, vao gio giao ca nhan vien bao ve thuong xuyen duoc chi huy, ca truong de cap nho nang cao tinh than du phong chay no trong thoi ky lam nhiem vu.

Nho cong tac ngua phai chang va chi dao sat sao cua Ban Lanh Dao VSC Da Nang, cho den nay cac quy khach ma VSC Da Nang dang cung ung dich vu deu khong xay ra su co chay no dang nho tiec nao. Do la dieu dang mung ma moi can bo vien chuc VSC Da Nang deu cam thay kieu hanh va luon tu dan minh ko duoc mot phut choc nao chu quan doi so huu cong tac PCCC.

Xem them: vang chile nhap khau


Sobre esta noticia

Autor:
Iamzzu (62 noticias)
Visitas:
195
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.